ดาวน์โหลดเอกสาร : กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้แล้วในขณะนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่างโครงการกิจกรรมเพื่อสาธารณ ประโยชน์และหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ http://bit.ly/bv2NvM
  • ดาวน์โหลดเอกสารแนะแนวทางกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ ประโยชน์ http://bit.ly/czG289
Advertisements

ดาวน์โหลดเอกสาร : กิจกรรมชุมนุม

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมได้แล้วในขณะนี้

  • แบบฟอร์มประเมินผลชุมนุม ม.1,2,4,5,6 http://bit.ly/dgvdhw
  • แบบฟอร์มประเมินผลชุมนุมหลักสูตรเก่า เฉพาะ ม.3 http://bit.ly/ctCKui
  • แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมนักเรียนประจำชุมนุม ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มขอเปิดชุมนุม ปีการศึกษา 2553 http://bit.ly/a5t3zL